La sanció a un botiger per discriminar en un anunci de feina i el principi de culpabilitat en la potestat sancionadora.