DPD

Oferim el servei de Delegat de Protecció de Dades

Què és un dpd?

Des del 2018, totes les entitats que formen part del sector públic estan obligades a tenir designat un delegat o delegada de protecció de dades (art. 37.1.a RGPD), ja sigui internament amb algú que formi part de la plantilla, o externament en el marc d’un contracte de serveis (art. 37.6 RGPD).

Els nostres coneixements especialitzats del dret i l’experiència professional en matèria de protecció de dades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, juntament amb els coneixements i l’experiència en el sector públic català, ens permeten oferir els serveis de delegat de protecció de dades, a fi de desenvolupar, amb les màximes garanties, les funcions que la normativa sobre protecció de dades encomana a aquesta figura.

FUNCIONS DEL DPD

INFORMAR I ASSESSORAR

Informar i assessorar els responsables i/o encarregats del tractament de l’entitat, i també el seu personal, sobre les obligacions imposades per l’RGPD, l’LOPDGDD i la resta de normes aplicables.

AUTORITAT DE CONTROL

Cooperar amb l’autoritat de control, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

SUPERVISAR COMPLIMENT NORMATIU

Supervisar el compliment de l’RGPD, de l’LOPDGDD i la resta de normes aplicables, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

PUNT DE CONTACTE

Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

AVALUACIÓ D'IMPACTE

Oferir assessorament sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació.

INTERVENIR EN UNA RECLAMACIÓ

Intervenir, amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant l’autoritat de control, o amb motiu de la presentació d’aquesta reclamació, d’acord amb el que preveu l’article 37 de l’LOPDGDD.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ